Voorkoms en Kleredrag / Appearance and Uniform


Inleiding

 • As gevolg van die opvoedkundige waarde daarvan, plaas die skool ‘n hoë premie op die persoonlike netheid en algemene voorkoms van ons leerders te alle tye.
 • Ons aanvaar dat die skoolbaadjie ‘n belangrike komponent van die skooldrag is sodat ons leerders altyd uitgeken kan word as Vossies.
 • Die skoolbaadjie word van ‘n wasbare poliëster vervaardig. Afwykings van die skooldrag en -reëls moet onmiddellik deur die ouer reggestel word.
 • ‘n Leerder kan toelating geweier word indien ouers versuim of weier om dit reg te stel. Ouers kan geskakel word om leerders by die skool te kom haal en probleme reg te stel.
 • Leerders mag nie tydens skoolure die skoolgrond betree met informele drag nie, met uitsondering van dae wat vooraf deur die hoof gereël is

Introduction

 • Due to its educational value, the school places a high premium on the personal neatness and general appearance of our learners at all times.
 • We accept that the school jacket is an important component of the school uniform so that our learners can always be identified as Vossies.
 • The school jacket is made of a washable polyester. Deviations from school uniforms and rules must be rectified immediately by the parent.
 • A learner may be refused admission if parents fail or refuse to rectify it. Parents can be contacted to pick up learners at the school and correct problems.
 • Learners may not enter the school grounds during school hours in casual wear, with the exception of days arranged in advance by the principal.

Geloofsoortuiging en voorkoms / kleredrag

Indien ‘n leerder se kultuur of geloofsoortuiging strydig is met reëls vir skooldrag, word die volgende prosedure toegepas:

 • Die leerder en ouer/voog doen skriftelik aansoek by die Beheerliggaam
 • Die uitvoerende hoof van die kultuur- of godsdiensgroep waaraan die leerder en/of ouer behoort, moet skriftelik verklaar dat die kleredrag of uiterlike teken wat strydig met die skoolreëls is, deur die organisasie vereis word.
 • Die leerder en/of ouer/voog moet bereid wees om ‘n onderhoud met die Beheerliggaam te hou
 • Skriftelike toestemming van die Beheerliggaam moet eers verkry word voordat die gewysigde voorkoms of kleredrag toegepas mag word.

Religious convictions and appearance / School uniform

Should the religious convictions or beliefs of a learner be inconsistent with the rules regarding school uniform, the following procedures should be followed:

 • The learner and parents / guardians apply in writing to the SGB.
 • The Executive Manager/Head of the specific cultural or religious group of which the learner is a member, should declare in writing that the uniform or external marking-contradicting the school rules- is an essential prerequisite of the specific group.
 • The learner/parent/guardian should be willing to grant an interview with the SGB.
 • Written permission from the SGB has to be obtained before any deviations from the school rules may be applied.

Kleredrag vir seuns

Somersdrag – Seuns

 • ‘n Wit kortmouhemp met skoolsakwapen sonder das of ‘n wit skool langmouhemp met das. Mouboordjies moet vas wees of so nie moet moue tot bokant die elmboë opgerol wees.
 • Wit hemde moet ‘n konvensionele skoolhemp wees met geen versiering van enige aard nie.Wit kortmouhemde sonder ’n sakwapen behoort nie gedra te word nie.
 • Kort of lang grys skoolbroek. Grys langbroek se pype mag nie nouer afgewerk word nie.    
 • Slegs ‘n grys of swart gordel word by die broek gedra. Gespes mag geen motiewe vertoon nie.Swart skoolskoene (Insteek of skoenriem). Geen skerppuntskoene word toegelaat nie. Geen versierings word toegelaat nie.Wanneer jou skoene breek moet jou ouer/voog skriftelik toestemming vra dat ander skoene gedra mag word. Skoolskoene moet so gou moontlik vervang word. Slegs grys skoolkouse toelaatbaar. Geen sportskoene of modeskoene nie. Geen motiewe word toegelaat nie. Die dikte van die sool moet in verhouding met die boonste gedeelte wees. Gr 12-leerders mag die voorgeskrewe matriekbaadjie gedurende skoolure dra.
 • Slegs noemnaam, soos deur die skool genoem (geen bynaam) mag op rugkant                          geborduur word. (maks. 5cm groot). Geen ander motiewe is toelaatbaar nie. Die baadjie sal ingeneem word indien dit nie aan bogenoemde vereistes voldoen nie. Dri-mac word nie toegelaat nie. Die groen skool matriekbaadjie word gesien as die nuwe reënbaadjie.
 • Winter- en somersdrag mag nie gemeng word nie.

Uniform for boys

Summer Uniform – Boys

 • A white short sleeve shirt with a school crest on the pocket without a tie or white long sleeve shirt. Long sleeve shirts are always to be worn with a school tie. The top button should always be fastened. The sleeves should either be fastened or neatly rolled up to above the elbow.
 • White shirts should be conventional school shirts without any decorations of any kind.White short sleeve shirts without the school crest should preferable not be worn.
 • Grey long or short school trousers. Long trousers may not be stitched down.
 • Only black or grey belts are allowed. Belt buckles may not promote any brand or organization. Only black lace-up or slip-in (NOT slip-on) shoes are allowed. Pointed shoes are not allowed. No decorations are allowed. Should the school shoes be broken, parents need to gain permission in writing for learner to wear other shoes as TEMPORARY measure. Only grey school socks are allowed. No sports shoes or casuals are allowed. The thickness of the souls should be in relation to the top of the shoe. Platforms are not allowed.
 • Gr 12 learners may wear the prescribed matric jacket during school hours. Only given name, as mentioned by the school (no nickname) may be embroidered on the back. (max. 5cm large). No other motives are permissible. The jacket will be taken in if it does not meet the above requirements. Dri-mac is not allowed. The green school matric jacket is seen as the new rain jacket.
 • Winter and summer uniforms may not be mixed.

Wintersdrag – Seuns

 • Lang grys skoolbroek. Grys langbroek se pype mag nie nouer afgewerk word nie.
 • Wit langmouhemp met skooldas en die boonste hempsknoop vas.
 • Graad 8 en 9 dra die junior das (strepies das)
 • Graad 10 tot 12-leerlinge dra ‘n senior das. (Plein groen) Wit hemde moet ‘n konvensionele skoolhemp wees met geen motiewe van enige aard nie. Slegs ‘n grys of swart gordel word by die broek gedra. Geen jasse of windbrekers word toegelaat nie. ’n Skoolbaadjie met of sonder die groen skooltrui mag gedra word. Die moue  van die trui mag nie opgestoot word nie, omdat dit onnet vertoon en uitrek.Slegs ‘n goedgekeurde skoolserp en mus word toegelaat (te koop by die verskaffer).Musse word afgehaal in die klas.Verkeerde serpe en musse sal gekonfeskeer word en kan eers aan die einde van die kwartaal teruggekry word. Gr 12-leerders mag die voorgeskrewe matriekbaadjie gedurende skoolure dra.
 • Slegs noemnaam, soos deur die skool genoem (geen bynaam) mag op rugkant                          geborduur word.(maks. 5cm groot). Geen ander motiewe is toelaatbaar nie. Die baadjie sal ingeneem word indien dit nie aan bogenoemde vereistes voldoen nie.
 • Dri mac word nie toegelaat nie. Die groen skool matriekbaadjie word gesien as die nuwe reënbaadjie. Hierdie baadjie mag ook gedra word as wintersdrag, Junie tot Augustus.
 • Wintersdrag en somersdrag mag nie gemeng word nie, bv baadjie sonder ’n das word nie toegelaat nie.

Winter Uniform – Boys

 • Only long grey trousers. Trouser legs may not be stitched down.
 • White long sleeve shirts to be worn with a school tie. The top button must be fastened.
 • Grade 8 to 9 will wear a junior tie (striped tie)
 • Grade 10 to 12 students wear a senior tie. (Plain green) White shirts must be a conventional school shirt with no motifs of any kind. Only a gray or black belt is worn with the trousers. No coats or windbreakers are allowed. A school jacket may be worn with or without the green school jersey. The sleeves of the sweater may not be pushed up, because it looks untidy and stretches. Only an approved school scarf and cap are allowed (for purchase from the supplier). Caps are collected in class. Wrong scarves and caps will be confiscated and can only be recovered at the end of the term. Gr 12 learners may wear the prescribed matric jacket during school hours.
 • Only first name, as used by the school (no nickname) may be embroidered on the back. (max. 5cm large). No other motives are permissible. The jacket will be confiscated if it does not meet the above requirements.
 • Dri mac is not allowed. The green school matric jacket is seen as the new rain jacket. This jacket may also be worn as winter wear, June to August.
 • Winter uniform and summer uniform may not be mixed, eg jacket without a tie is not allowed.

Sportdrag – Seuns

 • Word jaarliks aan die kleurekomitee voorgelê vir goedkeuring.
 • Alleenlik voorgeskrewe sportdrag met ’n swart sportbroek mag gedra word.
 • Geen Vossiehemde of ander kleur broeke word toegelaat nie.

Sport Uniform – Boys

 • The sports uniform is annually presented to the colours committee for approval.
 • Only approved sport uniforms with a black sport short may be worn.
 • No Vossie shirts or any other colour shorts may be worn.

Informele Skooldrag – Seuns

 • Dit word by geleenthede gedra soos deur die skool gereël.
 • Die skool se amptelike informele hemp mag Vrydae saam met ‘n denim langgbroek aangetrek word.
 • Geen geskeurde of gebleikte denims word toegelaat nie.
 • Informele drag word alleenlik saam met tekkies aangetrek, geen ander skoene sal toegelaat word nie.
 • Alle voorkomsreëls geld nog steeds.

Informal Uniform – Boys

 • It is worn on occasions as arranged by the school.
 • The school’s official casual shirt may be worn with denim trousers on Fridays.
 • No torn or bleached denims are allowed.
 • Casual wear is only worn with sneakers, no other shoes will be allowed.
 • All rules as for general appearance apply.

Algemene Voorkoms: Reëls Vir Seuns

Hare – Seuns

 • Die hoof en die beheerliggaam sal finaal uitspraak lewer oor die korrektheid al dan nie van ‘n haarstyl.
 • Hare moet so ‘n lengte hê dat dit heeldag netjies sal vertoon.

Die volgende voorwaardes geld:

 • Die hare bokant die haarlyn moet geleidelik weggesny wees. ‘n Matraskop word nie aanvaar nie.
 • Die hare kan nie eenkant weggesny word om ’n paadjie te vorm nie.
 • Wangbaarde moet kort geknip en nie laer as die oorgat wees nie.
 • Bokant die ore moet die hare ook kort geknip wees sodat dit nie oor die ore hang nie.
 • Die haarlyn agter in die nek minstens 1 cm bokant die kraag.
 • Indien ‘n kuif gedra word, moet dit nie oor die wenkbroue kan sak nie en so wees, dat   indien dit afgekam word, die hare nie verby die ooglyn strek nie.
 • Die kuif moet gelyke lengte hê.
 • Seuns wat hulle hare normaalweg oor die voorkop kam, se haarlyn mag nie nader as 2 cm van die wenkbroue wees nie.
 • Borselkop word toegelaat mits die lengte bo nie 2 cm oorskry nie en die hare ewe lank is.
 • Geen kultus neiging word toegelaat nie tw. punk-styl, steps, stertjies, skinheads, vlegsels en ekstreme afwykings van die normale aanvaarbare skoolhaarstyle nie.
 • Bleiking en verkleuring is ontoelaatbaar.
 • Aansmeermiddels word toegelaat onder die volgende voorwaardes :
  • Geen punte of woeste voorkoms.
  • Indien hare opgekam word, nie langer as 2 cm nie.

General Appearance – Rules For Boys

Hair – Buys

 • The principal and the governing body will make a final decision on the correctness or not of a hairstyle.
 • Hair should be of such length that it will look neat all day.

The following conditions apply:

 • The hair above the hairline should be gradually cut away. A mattress head is not accepted.
 • The hair can not be cut away to form a path.
 • Cheekbones should be cut short and not lower than the ear hole.
 • Above the ears, the hair should also be cut short so that it does not hang over the ears.
 • The hairline at the back of the neck at least 1 cm above the collar.
 • If a fringe is worn, it must not be able to fall over the eyebrows and be such that if it is combed, the hair does not extend beyond the eye line.
 • The crest must be of equal length.
 • Boys who normally comb their hair over the forehead may not have their hairlinebe closer than 2 cm from the eyebrows.
 • A crew cut is allowed provided the length above does not exceed 2 cm and the hair is the same length.
 • No cult tendency is allowed e.g. punk style, steps, tails, skinheads, braids and extreme deviations from the normal acceptable school hairstyles.
 • Bleaching and colour treatment are not allowed.
 • Applying hair products will be allowed provided that:
  • It does not create a spiky or wild look.
  • If styled upright hair does not exceed 2cm.

Algemeen – Seuns

 • Snorre en baarde word nie toegelaat vir seuns wat reeds skeer nie en gesigte moet in alle gevalle skoongeskeer word.
 • Geen versiering soos ringe, tongringe, armbande of kettings mag gedra word nie.
 • Leerders word daarop gewys dat dit elkeen se plig is om ten alle tye volgens die reëls te handel en dat dit nie nodig moet wees om streng op te tree nie.
 • ‘n Horlosie mag gedra word.
 • Liggaamponsing en/of -skending word verbied. Ouers word vriendelik uitgenooi om betyds met die hoof te skakel indien probleme in die verband ondervind word.
 • Tatoeëering mag nooit sigbaar wees nie.
 • UR en VLR se kleredrag sal na hulle verkiesing met hulle bespreek word.

General – Boys

 • Mustaches and beards are not allowed for boys who already shave and faces must in all cases be clean shaven.
 • No jewelry / decorations or accessories: rings, bangles, tongue rings, chains or other bands are allowed.
 • Learners are reminded of their own responsibility and accountability towards adhering to the school rules at all times.
 • A watch may be worn.
 • Body piercing and/or violation is prohibited. Parents are kindly invited to contact the principal in time if problems are encountered in this regard.
 • No other facial piercing is allowed.
 • Tattoos may never be visible.
 • RCL and RCL EXCO uniforms will be discussed after election.

Kleredrag Vir Dogters

Dress Code For Girls

Somersdrag – Dogters

 • Wit skoolbloes en romp. Die wit bloes word ingesteek.
 • Die grys langbroek kan saam met die skoolbloes gedra word.
 • Grys langbroek se pype mag nie nouer afgewerk word nie.
 • In ‘n knielende posisie mag die roksoom nie verder van die grond af wees as8 cm of 4 vingers nie.
 • Geen romp mag nouer afgewerk word nie.
 • Swart poleerbare skoolskoene of ortopediese skoene met ‘n band oor die voet.
 • Gr. 8- tot 12- dogters dra kort wit sokkies saam met die romp en grys skoolkouse saam met die grys langbroek.
 • Die skooltrui se moue mag nie opgeskuif word nie, omdat dit moue uitrek en onnet laat vertoon.
 • Die dra van wit hemde by ‘n groen sportromp of die skoolromp is verbode.
 • Gr 12-leerders mag die voorgeskrewe matriekbaadjie gedurende skoolure dra.
 • Slegs noemnaam, soos deur die skool genoem (geen bynaam) mag op rugkant geborduur word.(maks. 5cm groot). Geen ander motiewe is toelaatbaar nie.
 • Die baadjie sal ingeneem word indien dit nie aan bogenoemde vereistes voldoen nie.
 • Dri-mac word nie toegelaat nie. Die groen skool matriekbaadjie word gesien as die nuwe reënbaadjie.

Summer Uniform – Girls

 • White school blouse and skirt. The white blouse must be tucked in.
 • The gray trousers can be worn with the school blouse.
 • Gray trousers’ pipes may not be stitched down.
 • The hem of the skirt should not be more than 8cm (4 fingers) from the ground when kneeling.
 • The skirt may not be stitched down and tight fitting.
 • Black polished school shoes or orthopedic shoes with a strap over the foot.
 • Gr. 8- to 12- girls wear short white socks with the skirt and gray school socks with the gray trousers.
 • The school jersey’s sleeves may not be raised, as this will stretch the sleeves and make them look untidy.
 • Wearing white shirts at a green sports skirt or school skirt is prohibited.
 • Gr 12 learners may wear the prescribed matric jacket during school hours.
 • Only given name, as mentioned by the school (no nickname) may be embroidered on the back. (max. 5cm large). No other motives are permissible.
 • The jacket will be taken in if it does not meet the above requirements.
 • Dri-mac is not allowed. The green school matric jacket is seen as the new rain jacket.

Wintersdrag – Dogters

 • Die skoolbaadjie met of sonder die donkergroen skooltrui en ‘n grys langbroek.
 • Geen jasse of windbrekers word toegelaat nie.
 • ’n Wit langmou skoolhemp met skooldas en die boonste hempsknoop vas. 
 • Slegs graad 11 en 12-leerders mag ‘n senior das dra.
 • Slegs ‘n goedgekeurde skoolserp en mus word toegelaat (te koop by die verskaffer)Swart sykouse sonder enige motiewe mag gedra word. (Geen “tights” word toegelaat nie)
 • Gr 12-leerders mag die voorgeskrewe matriekbaadjie gedurende skoolure dra.
 • Slegs noemnaam, soos deur die skool genoem (geen bynaam) mag op rugkant geborduur word.(maks. 5cm groot). Geen ander motiewe is toelaatbaar nie.           
 • Die baadjie sal ingeneem word indien dit nie aan bogenoemde vereistes voldoen nie.
 • Dri-mac word nie toegelaat nie. Die groen skool matriekbaadjie word gesien as die nuwe reënbaadjie. Hierdie baadjie mag ook gedra word as wintersdrag, Junie tot Augustus.

Winter Uniform – Girls

 • The school jacket with or without the dark green school jersey and gray trousers.
 • No coats or windbreakers are allowed.
 • A white long-sleeved school shirt with a school tie and the top shirt button fastened.
 • Only Grade 10 and 12 learners may wear a senior tie.
 • Only an approved school scarf and hat are allowed (for sale from the supplier)
 • Black stockings without any motives may be worn. (No tights allowed)
 • Gr 12 learners may wear the prescribed matric jacket during school hours.
 • Only given name, as mentioned by the school (no nickname) may be embroidered on the back. (max. 5cm large). No other motives are permissible.
 • The jacket will be taken in if it does not meet the above requirements.
 • Dri-mac is not allowed. The green school matric jacket is seen as the new rain jacket. This jacket may also be worn as winter wear, June to August.

Sportdrag – Dogters

 • Word jaarliks deur die kleurekomitee bepaal.
 • Alleenlik voorgeskrewe sportdrag met ’n swart sportbroek mag gedra word.
 • Geen Vossiehemde of ander kleur broeke word toegelaat nie.

Sport Uniform – Girls

 • The sports uniform is annually presented to the colours committee for approval.
 • Only approved sport uniforms with a black sport short may be worn.
 • No Vossie shirts or any other colour shorts may be worn.

Informele Skooldrag – Dogters

 • Dit word by geleenthede gedra soos deur die skool gereël.
 • Die skool se amptelike informele hemp mag Vrydae saam met ‘n denimlanggbroek aangetrek word.
 • Geen geskeurde of gebleikte denims word toegelaat nie.
 • Informele drag word alleenlik saam met tekkies aangetrek, geen ander skoene sal toegelaat word nie.
 • Alle voorkomsreëls geld nog steeds.

Informal Uniform – Girls

 • It is worn on occasions as arranged by the school.
 • The school’s official casual shirt may be worn with denim trousers on Fridays.
 • No torn or bleached denims are allowed.
 • Casual wear is only worn with sneakers, no other shoes will be allowed.
 • All rules as for general appearance apply.

Algemene voorkoms en reëls vir dogters

Ons verwag dat ons dogters se hare altyd skoon en netjies moet wees en geen kultusneigings word geduld nie. Die volgende reëls geld dus:

Hare – Dogters

 • Die kant van die gesig moet oop en vry van loshangende hare wees.
 • Geen loshangslierte word toegelaat nie.
 • Sodra die hare die middel van die baadjiekraag raak, moet dit vas-gemaak word in ‘n poniestert agter (nie bo of langs die kant nie) op die kop.
 • Gepluisde (tease) hare is verbode.
 • NB: Poniesterte en vlegsels word met die voorgeskrewe kleure rekkies of linte vasgemaak, in die skool se kleure (wit, groen, oranje, swart –vermenging van kleure is ontoelaatbaar.) 
 • Haarknippies moet funksioneel wees en nie net as ’n versiering gedra word nie. Geen knippies met motiewe op sal toegelaat word nie.
 • Wanneer rekkies en knippies (gelyktydig) gedra word, moet dit van dieselfde kleur wees. Slegs skoolkleure word toegelaat.
 • ‘n Vermenging van die skoolkleure is nie toelaatbaar nie.
 • Indien hare wat vasgemaak word by ‘n dogter se vuis uitsteek, moet dit op die konvensionele wyse vasgemaak word.
 • Wanneer “brades” in die hare ingevleg word, moet dit agter die kop vasgemaak word wanneer dit skouerlengte is.
 • Geen krale of versierings word in hare of “brades” toegelaat nie.
 • Die volgende voorskrifte/reëls word baie sterk beklemtoon en die minagting of oortreding daarvan sal in ‘n baie ernstige lig beskou word.
  • Gekleurde hare en gekleurde “weaves” is absoluut verbode. Hare en “weaves” moet natuurlike haarkleur wees.

LET WEL: GEEN van die volgende word in hierdie verband toegelaat nie:

 • Peroksied/waterstofperoksied, “seepbleik”
 • Spoelmiddels bv.  “Nice and Easy”, ens.
 • Ligstrepe in hare – “High Lights”              
 • Geen loshangstertjies (duiwelstertjies) nie
 • Geen haarsproei wat hare hard of taai maak nie

General Appearance and rules for girls

It is expected that all girls will wear their hair neat and clean. No cult trends will be allowed The following rules apply:

Hair – Girls

 • The face should be free from any loose hanging streaks of hair.
 • No loose threads are allowed.
 • When hair reaches the middle of the collar of the blazer it should be fastened in a pony tail at the back (not on top or at the sides).
 • No teasing of hair is allowed.
 • NB: Ponytails and braids are made with the prescribed colored elastics or ribbons, in the school’s colors (white, green, orange, black – mixing of colors is not allowed.)
 • Hair clips should be functional and not just worn as a decoration.
 • No clips with motifs on will be allowed.
 • When elastic bands and clips are worn (simultaneously), they must be of the same color. Only school colors are allowed.
 • When hair is taken into a fist and protrudes, it has to be fastened as prescribed
 • When “brades” are braided into the hair, it should be tied behind the head when it is shoulder length.
 • No beads or decorations are allowed in hair or “brades”.
 • The following prescriptions / rules are very strongly emphasized and the contempt or violation thereof will be viewed in a very serious light.
  • Colored hair and colored weaves are absolutely forbidden. Hair and weaves should be natural hair color.

NOTE: NONE of the following is allowed in this regard:

 • No soap bleaching or peroxide.
 • No rinse colour e.g. “Nice and Easy”
 • No high lights.
 • No single braid down the neck.
 • No hair spray making hair hard or sticky.

Grimering, naels en versierings – Dogters

Make-up, nails and accesories – Girls

 • Geen vorm van grimering word toegelaat nie
 • Geen Jel in jou hare nie.
 • Geen armbande, hangertjies of ringe (behalwe seëlring) mag gedra word nie.
 • ‘n Seëlring, polshorlosie (dames) en voorgeskrewe oorringe mag gedra word.
 • Slegs een oorring (per oor) (maksimum 20 mm in deursnee), knoppie in goudof silwer asook pêrel oorbelle mag gedra word.
 • Oorbelle mag slegs in die onderste gaatjie van die oorlel gedra word.
 • Naels mag nie van die palmkant van die hand af sigbaar wees nie.
 • Kleurlose naellak word op vinger of toonnaels toegelaat.
 • Liggaamponsing en of –skending word verbied.
 • Tatoeëring mag nooit sigbaar wees nie.
 • UR en VLR se kleredrag sal na hulle verkiesing met hulle bespreek word.

Let Wel: Geen personeellid is aan bg. of enige ander reëls onderworpe nie. Geen vergelyking word in hierdie verband geduld nie.

 • No form of make-up is allowed
 • No Gel in your hair.
 • No bracelets, pendants or rings (except seal ring) may be worn.
 • Only a signet ring, wristwatch (ladies) and prescribed earrings may be worn.
 • Only one earring (per ear) (maximum 20 mm in diameter), button in gold or silver as well as pearl earrings may be worn.
 • Earrings may only be worn in the lower hole of the earlobe.
 • Nails may not be visible from the palm side of the hand.
 • Colorless nail polish is allowed on finger or toenails.
 • Body piercing and / or violation is prohibited.
 • Tattoo may never be visible.
 • RCL and RCL EXCO uniforms will be discussed after election.

NOTE: The above rules are only applicable to learners. Educators and staff are not subject to these rules. No learner – educator comparisons will be tolerated.

Voorkoms reels vir Sokkies

Appearance rules for informal school dance (sokkie)

Drag vir meisies

 • ‘n Lang broek wat nie styfpassend is nie.
 • Bostukke moet binne die grense van welvoeglikheid val (geen liggaamsdeel van die bolyf mag uitsteek nie).
 • Indien ‘n rok of rompie gedra word, moet dit nie styfpassend en te kort wees nie (volgens reëls vir skoolroklengte).
 • Skoene moet netjies en bypassend wees.
 • Geen kortbroeke sal toegelaat word nie.

Dress code for girls

 • Slacks should not be tight fitting.
 • Hipsters will be allowed if the top covers any visible body.
 • Tops may not be provocative or show any part of the upper body.
 • Dresses and skirts may not be tight fitting. The length should be in accordance with stipulations for school skirts.
 • Shoes should be neat and appropriate.
 • No shorts will be allowed.

Drag vir seuns

 • Seuns moet ‘n hemp met moue dra en ‘n langbroek wat nie styfpassend is nie.
 • Skoene moet netjies en bypassend wees.
 • Hemp moet behoorlik toegeknoop wees.

Dress code for boys

 • Trousers should not be tight fitting and shirts should have sleeves.
 • Shoes should be neat and appropriate.
 • Shirts should be appropriately buttoned up.

Tugmaatreëls t.o.v. kleredrag en voorkoms van seuns en dogters

Disciplinary measures against clothing and appearance for boys and girls

Algemeen

 • Eerste oortredings word deur die aangewese onderwyser berispe en volgens die gedragskode aangemeld.
 • Oortredings word aangeteken en die leerling moet die daaropvolgende dag reeds in die voorgeskrewe drag by die betrokke onderwyser terugrapporteer.
 • By daaropvolgende oortredings word die aangeleentheid skriftelik by die ouers gerapporteer en positiewe reaksie word onmiddellik verwag.
 • Afgewerkte kleredrag (synate en some) word by die eerste oortreding skriftelik by die ouers gerapporteer en die saak moet onmiddellik reggestel word.
 • Verbode jasse, truie en windbrekers word by die eerste oortreding gekonfiskeer aangesien die beeld van die skool ernstig in gedrang gebring word.

Die skool aanvaar geen verantwoordelikheid vir siekte of enige skade
a.g.v. hierdie tugmaatreëls nie.

 • Alle gekonfiskeerde eiendom moet deur ouers persoonlik by die skool afgehaal word.
 • Enige oortreding t.o.v. die hare-reël vir seuns word aan die ouers gerapporteer en positiewe reaksie word onmiddellik vereis.
 • Bedrewe senior personeel is bereid om seuns se hare gratis te sny mits ouers/voogde skriftelik daartoe toestemming verleen en dit verdienstelik is.

General

 • First transgression: Learner will be reprimanded by the designated educator and the transgression will be reported according to the code of conduct.
 • Transgressions will be noted and the learner should have corrected the transgression by the following day and should report to the designated educator.
 • Second and subsequent transgressions: Parents will be notified in writing and positive cooperation will be expected.
 • Stitched down hems and seams: Parents will be informed in writing of the transgression and corrections should be made immediately.
 • Unauthorized coats, jackets and dri-macs, beanies and scarves will be confiscated immediately as it degrades the general image of the school.

The school does not accept any responsibility for illness or damage
as a result of this corrective measure taken.

 • All confiscated items have to be collected at the office by the parent in person.
 • Any transgression in terms of boys’ hair will be reported to the parent immediately. Positive and immediate action will be expected.
 • Skilled senior staff members are willing to cut the hair of any boy (free of charge) with the written permission of the parent.

Hare (dogters)

 • By die eerste oortreding van reëls met betrekking tot voorkoms wat dadelik herstel kan word, word die dogter berispe deur die aangewese onderwyser.
 • Die oortreding word aangeteken en die dogter word van die nodige middele voorsien om haarstyl onmiddellik in orde te bring.
 • ‘n Minimale boete kan gehef word om sodanige middele te voorsien.
 • By die eerste oortreding van reëls word die ouers skriftelik in kennis gestel en die saak moet so gou moontlik reggestel word.

Hair (girls)

 • At the first violation of rules regarding appearance that can be corrected immediately, the girl is reprimanded by the designated teacher.
 • The offense is recorded and the daughter is provided with the necessary means to immediately put her hairstyle in order.
 • A minimal fine may be charged for providing such means.
 • At the first breach of rules, the parents are notified in writing and the matter must be rectified as soon as possible.

Algemene voorkoms (Seuns en Dogters) m.b.t. voorkoms wat nie onmiddellik herstel word nie

General appearance (Boys and Girls) in terms of immediately correctable transgressions

 • Grimering sal deur die kind self onder toesig by die skool verwyder word.
 • Lang naels sal deur die kind self onder toesig geknip word en gekleurde naellak sal deur die kind self onder toesig verwyder word.
 • By die eerste oortreding t.o.v. die dra van juweliersware en ander versiersels word die oortreder aangespreek en moet die verbode artikel onmiddellik afgehaal word.
 • By herhaaldelike oortredings sal sodanige artikels gekonfiskeer word en aan die einde van die kwartaal eers weer teruggegee word.Indien ‘n ouer/voog in gebreke bly om hare volgens reëls te hou sal die skool dit laat doen. Die koste hiervan moet deur die ouer/voog gedra word.
 • Indien hare gekleur is sal die leerder detensie moet sit todat die probleem herstel is.
 • Waar hare gekleur is moet dit reggestel word en dit mag nie meer as een skakering van die oorspronklike haarkleur verskil nie.
 • Make-up will immediately be removed by the learner under supervision of an educator.
 • Long nails will immediately be cut by the learner and coloured nail polish will immediately be removed by the learner under supervision of an educator.
 • When unauthorised items of jewellery are worn by the learner, the learner will be reprimanded by the designated educator and the jewellery will have to be removed immediately.
 • With repeated transgressions the items will be confiscated and will only be returned at the end of the term.Should a parent neglect to have the learner’s hair corrected according to the rules, the school will have it corrected and the bill will be forwarded to the parent.
 • If hair is dyed, the learner will have to sit in detention until the problem is repaired.
 • Where hair is dyed it must be corrected and it may not differ more than one shade from the original hair color.