Ons Visie

“Elke leerder voel gewaardeer en geïnspireer in ons innoverende onderwysstelsel.”

 • Die strewe na uitnemendheid op alle terreine.
 • Balans in die ontwikkeling van die totaliteit; gees, siel, liggaam en verstand.
 • Die ontwikkeling van lewensvaardighede, persoonlik maar ook as lid van die samelewing.

Ons Missie

“Ons is daartoe verbind om funksionele en moderne skole te voorsien wat kwaliteit onderrig en leer moontlik maak wat die reg van elke leerder beskerm en bevorder kwaliteit, billike en relevante onderwys”

Hoërskool John Vorster stel dit ten doel om op ‘n besondere wyse gestalte te gee aan die breë opvoedingsdoel, naamlik om jongmense te begelei na volwassenheid.Hierdie begeleiding behels ten eerste die skepping van ‘n klimaat van aanvaarding en liefdevolle bemoeienis met elke kind – die skep van ‘n atmosfeer waarin elke kind veilig en geborge voel om besondere talente tot volle ontplooiing te laat gedy.

Verder omvat dit wedersydse respek en interaksie waarin elke kind progressief ontwikkel en groei deur die kweek van gesonde en effektiewe lewensvaardighede en -waardes.Ons poog om besondere lewensvaardighede te vestig, lewensvaardighede wat die kind in totaliteit en gebalanseerd vir die lewe sal toerus. Om gestalte te gee aan hierdie breë beginsels word gepoog om die volgende fasette te vestig en uit te bou:

 • Die vestiging van ‘n eie waardestelsel
 • Deelname aan kultuuraktiwiteite en die toe-eiening van kultuurwaardes en eie tradisies.
 • Deelname aan liggaamlike aktiwiteite, veral sportdeelname en die kweek van ‘n gesonde liggaam en spangees.
 • Die aanleer van vaardighede om aanpassings te maak by ’n snelveranderende wêreld.
 • Die aanleer van basiese vaardighede wat doeltreffende kommunikasie sal verseker.
 • Die kweek van spesifieke intellektuele vaardighede om met insig en kundigheid die wêreld te beheer en uit te bou.
 • Voorbereiding vir ‘n toepaslike en sinvolle loopbaan.
 • Verantwoordelike burgerskap.
 • Die volle ontplooiing van die potensiaal van elke kind.
 • Die skoollied, skoolleuse en skoolwapen beskerm.

Our Vision

“Every learner feels valued and inspired in our innovative education system l.”

 • Striving towards excellence in all areas.
 • Maintaining balance in the development of the person as a whole: spirit, mind, body, soul and intellect.
 • Developing life skills, personally as well as a member of society.

Our Mission

“We are committed to providing functional and modern schools that enable quality teaching and learning that protect and promote the right of every learner quality, equitable and relevant education.”

John Vorster Hoërskool aims to embody in a special way the broad educational goal, namely to guide young people to adulthood. This guidance first involves the creation of a climate of acceptance and loving involvement with each child – the creating an atmosphere in which every child feels safe and secure to allow particular talents to thrive to full development.

Furthermore, it includes mutual respect and interaction in which each child progressively develops and grows through the cultivation of healthy and effective life skills and values. We strive to establish exceptional life skills, life skills that will equip the child in totality and balanced for life. In order to give shape to these broad principles, an attempt is made to establish and expand the following facets:

 • Establishing an own systems of values.
 • Participation in cultural activities and the integration of cultural values and traditions
 • Participation in physical activities, especially sport, in order to cultivate a healthy body and team spirit.
 • Acquiring the necessary skills to be able to adjust to a changing world.
 • Acquiring the basic skills to communicate effectively.
 • Cultivating specific intellectual skills to contribute meaningfully to the greater society and country.
 • Preparing for a meaningful, suitable and fulfilling career.
 • Responsible citizenship.
 • Developing the full potential of every child.
 • Protecting and honouring the school anthem and school crest.

Met Trots Geborg deur:

Proudly Sponsored by:

Advertensie Hoekie:

Advertising Corner: